TIETOSUOJASELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä
  AG Marine Group Oy
  Merikatu 5 B 22
  00140 Helsinki
  Y-tunnus: 2326330-5

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Päivi Rosqvist
  laskutus@agmarine.fi

 3. Rekisterin nimi
  Asiakasrekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisterin käyttötarkoitus on yrityksen asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten
  hallinnointi, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää
  yrityksen toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun
  sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme.
  Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja
  voidaan käyttää yrityksen omissa rekistereissä esimerkiksi mainonnan kohdistamiseen
  luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Yritys saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen
  ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita, jolloin osia rekisteritiedoista saatetaan siirtää
  yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan
  yrityksen asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. Yrityksellä on oikeus
  julkaista asiakasrekisterin sisältämiä tietoja sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä
  erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan tässä tapauksessa esim. postitustarroja suoramainoksiin
  tai vastaavia. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä yrityksen
  asiakaspalveluun, sähköpostitse (laskutus@agmarine.fi).

 5. Rekisterin tietosisältö
  Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
  Henkilön etu- ja sukunimi
  Edustamansa yhteisö
  Osoite
  Sähköpostiosoite
  Puhelinnumero
  Veneen tiedot
  Tiedot aikaisemmista tilauksista
  Hinta- ja maksutietoja

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä talvisäilytys- ja huoltosopimuksista yrityksen liikkeissä.
  Tietoja saadaan myös asiakkaan tekemistä rekisteröitymisistä sekä asiakassuhteen aikana
  asiakkaan tekemistä ilmoituksista. Nimi- ja yhteystietojen päivityksiä saadaa myös
  päivityspalveluita tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan yrityksen käytössä, paitsi käytettäessä ulkoista
  palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei luovuteta
  yrityksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi perintään tai laskutukseen
  liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään
  käyttäjän pyynnöstä elleivät lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen
  yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  A: Manuaalinen aineisto
  Asiakastapahtumissa kerättävät yhteystiedot ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja
  sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa tiloissa. Salassapitositoumuksen
  allekirjoittaneilla työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.
  B: ATK:lla käsiteltävät toiminnot
  Ainoastaan määrätyillä yrityksen ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää
  asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin määritetyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen
  käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia
  yhteydenottoja järjestelmään.

 10. Evästeet
  Evästeitä voidaan käyttää sivustomme käyttökokemuksen parantamiseksi sekä joidenkin sivuston
  toimintojen (esimerkiksi ostoskori) toiminnan mahdollistamiseksi.
  Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä
  käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä
  internetpalvelun sivulta toiselle. Lisätietoja evästeistä ja niiden hallinnasta saat esimerkiksi
  sivustolta www.aboutcookies.org.
  Eväste voidaa tallentaa käyttäjän laitteelle pysyvästi (stored cookies) tai se voidaan poistaa
  palvelun käytön jälkeen.
  Käyttäjä voi estää evästeiden käytön muokkaamalla selaimensa asetuksia, jolloin selain ei tallenna
  evästeitä käyttäjän tietokoneelle tai mobiililaitteeseen. Evästeiden kieltäminen voi vaikuttaa siihen
  että jotkin toiminnot eivät toimi oikein.

 11. Tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä
  kirjallisena ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalveluun tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai
  englanniksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa
  käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyynti ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja
  mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalvelupisteeseen.

 12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai
  vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä.
  Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä yrityksen
  asiakaspalveluun tai henkilörekisterin ylläpitäjälle.
  Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen
  toteutetaan viivytyksettä.
  Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu.
  Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa
  mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen
  tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

 13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta
  markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan
  unohdetuksi kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin jota varten ne on kerätty tai
  käsittelyyn ei ole muuta laillista perustetta. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot
  sekä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus.